Rave Master'sBiog

Thursday, February 16, 2006

แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ


ห้องสมุดมารวยเติมความรู้ เติมความสนุก ทุกอรรถรสแห่งการเรียนรู้
Modern Library เพื่อคนรุ่นใหม่ จากแนวคิดของ คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ต้องการสร้างห้องสมุดที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไปได้เพลิดเพลินกับการหาความรู้ เป็นสถานที่สำหรับใช้เวลาว่างที่ได้ประโยชน์

ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

ความเป็นมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกรรมการประสานงาน กับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่เป็น ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (Thai National AGRIS Centre) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2523
หน้าที่ของศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ• รวบรวมสารสนเทศด้านการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ผลิต หรือตีพิมพ์ ในประเทศไทยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ รวมถึงเอกสารด้านการเกษตรของประเทศไทย ที่ผลิต หรือตีพิมพ์ในต่างประเทศ• จัดการระบบสารสนเทศด้านการเกษตร จัดทำดรรชนี บรรณานุกรม และสร้างฐานข้อมูล ด้านการเกษตรของประเทศไทย • จัดเก็บและบริการเอกสารในรูปวัสดุย่อส่วนหรือสื่ออื่นๆ เพื่อเก็บรักษาเอกสารด้านการเกษตร โดยเฉพาะเอกสารที่มีคุณค่าและเอกสารหายาก รวมทั้งเอกสารที่มิได้ตีพิมพ์เผยแพร่ • ให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร และจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้ สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด • ผลิตงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร • จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเกษตร • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในประเทศในการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร และเป็นผู้แทนในระดับประเทศ ในการประสานงานในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติบทบาทของศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ
- บทบาทในระดับนานาชาติศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ มีบทบาทในการเป็นสมาชิกของเครือข่ายความร่วมมือ ในระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS- International System for the Agricultural Sciences and Technology) ทำหน้าที่รวบรวมสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทย และจัดเตรียมสารสนเทศ เพื่อส่งไปบันทึกไว้ในฐานข้อมูล AGRIS รวมกับสารสนเทศด้านการเกษตร ของประเทศต่างๆ จาก 197 ศูนย์ ทั่วโลก รวมทั้งให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและสำเนาเอกสาร ตามคำขอจากประเทศในเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้สารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทย ได้รับการอ้างอิง และใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย ในระดับนานาชาติ และเพื่อให้บุคลากร ในวงการเกษตรของประเทศไทย ได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้านการเกษตรจากทั่วโลก - บทบาทในระดับภูมิภาคศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร ของประเทศในภูมิภาค โดยให้ความร่วมมือกับเครือข่ายสารสนเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และให้คำปรึกษาในการพัฒนาและจัดการสารสนเทศด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกงาน ของบุคลากรด้านสารสนเทศของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อจัดตั้งศูนย์ AGRIS ระดับชาติ - บทบาทในระดับประเทศ ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาและให้บริการสารสนเทศ ด้านการเกษตรของประเทศไทย มีบทบาทในระดับประเทศ ดังนี้• รวบรวมและผลิตสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทย • สร้างฐานข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศไทย การจัดเก็บสารสนเทศได้ดำเนินการ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยจัดส่งสารสนเทศภาษาอังกฤษ ไปรวมในเครือข่ายสารสนเทศ AGRIS สำหรับสารสนเทศภาษาไทย ได้จัดทำเพิ่มเติมขึ้น ด้วยมุ่งเน้นถึง การใช้ประโยชน์ สารสนเทศสำหรับผู้ใช้ภายในประเทศเป็นหลัก และให้ความสำคัญ ในการให้บริการสารสนเทศ สำหรับผู้ใช้ ตั้งแต่ระดับนักวิจัย จนถึงเกษตรกร• ให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากทั่วโลก• สร้างเครือข่ายสารสนเทศด้านการเกษตรภายในประเทศ โดยประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ • สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ โดยได้จัดให้มี การฝึกอบรมการใช้สารสนเทศด้านการเกษตรให้กับอาจารย์ นักวิจัยและผู้ใช้ที่สนใจ เป็นสถานที่ดูงานของผู้ที่สนใจจากหน่วยงานต่างๆ และเป็นสถานที่ฝึกงานของ บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาสารสนเทศต่อไป ในอนาคต รวมทั้งให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการพัฒนาสารสนเทศ ด้านการเกษตรแก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร ทั้งที่ทางศูนย์ฯผลิตขึ้นเอง และที่ได้จากความร่วมมือในระบบเครือข่ายสารสนเทศ AGRIS ดังนี้ บริการสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์• AGRINDEX (ค.ศ.1975-1994) บรรณานุกรมการเกษตรของทั่วโลก เป็นดรรชนีวารสารรายเดือนที่ให้บริการอยู่ในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้แจกจ่ายไปยังหน่วยงานด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง • AGRIASIA (ค.ศ.1977-1996) บรรณานุกรมการเกษตรของเอเชีย เป็นดรรชนีวารสารราย 3 เดือน ที่ให้บริการอยู่ในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้แจกจ่ายไปยังหน่วยงานด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง • บรรณานุกรมการเกษตรของประเทศไทย (พ.ศ.2523-2540) เป็นบรรณานุกรมที่ให้บริการอยู่ในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีสมาชิกซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจากทั่วประเทศ บริการสารสนเทศในรูปฐานข้อมูล • AGRIS CD-ROM (ค.ศ.1975 - ปัจจุบัน) เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมด้านการเกษตรของทั่วโลก (ภาษาอังกฤษ) • Food and Human Nutrition (FHN) ฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการของโลก โดยติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์และให้บริการใน 3 รูปแบบ - ให้บริการบนเครือข่ายภายในสำนักหอสมุด ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศได้ด้วยตนเอง สั่งพิมพ์และถ่ายโอนข้อมูลลงแฟ้มได้ตามที่ต้องการ - ให้บริการบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศได้ด้วยตนเองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ต่ออยู่กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ให้บริการสืบค้นสารสนเทศตามคำขอ สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการสืบค้นด้วยตนเอง หรือผู้ใช้ที่ไม่สามารถติดต่อผ่านระบบเครือข่ายที่ให้บริการ สามารถติดต่อขอให้ทางศูนย์ฯ ทำการสืบค้นข้อมูลให้ โดยแจ้งมาที่ libtnac@ku.ac.th • ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศไทย THAI AGRIS DATABASE (ภาษาอังกฤษ) เป็นข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน ให้บริการบนเครือข่ายภายในสำนักหอสมุด และที่ http://anchan.lib.ku.ac.th • ฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย TAB DATABASE (ภาษาไทย) เป็นข้อมูลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 - ปัจจุบันให้บริการบนเครือข่ายภายในสำนักหอสมุด และที่ http://anchan.lib.ku.ac.thสำเนาเอกสารผู้ใช้ที่สืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล THAI AGRIS และ TAB และต้องการเอกสารฉบับเต็มของสารสนเทศเรื่องนั้นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและการค้นคว้าวิจัย สามารถติดต่อได้ที่ libtnac@ku.ac.thบริการรวบรวมสารสนเทศและสร้างฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องบริการให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ และประเทศในภูมิภาค บริการฝึกอบรมด้านการพัฒนาสารสนเทศการเกษตรแก่ผู้สนใจ และฝึกงานให้กับบุคลากรศูนย์ AGRIS ของประเทศในภูมิภาค


http://http://thaiagris.lib.ku.ac.th/Page/Ag_aboutus.htm

0 Comments:

Post a Comment

<< Home